โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 

ประวัติของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ Chalermprakiat hospital

 ตั้งอยู่เลขที่ 214 ม.2 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31110 โรงพยาบาลชุมชน ระดับ F2 ขนาด 30 เตียง ความครอบคลุมหน่วยบริการ รพ.สต. 8 แห่ง

ได้รับการจัดสรรบริเวณก่อสร้างจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 สำนักพัฒนาพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ มีจำนวนเนื้อที่ประมาณ 44 ไร่ 0 งาน 26 ตารางวา ก่อสร้างโดยงบประมาณ “มิยาซาวา” ในปี พ.ศ. 2542  จำนวนเงินทั้งสิ้น 21,429,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2543 มีชื่อว่า “โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ” ได้เปิดให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอใกล้เคียงอย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2544 เป็นต้นมา และอีก 2 ปีต่อมาได้ทำการเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 พฤษภาคม 2546 โดยมีนายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2552 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ในความปกครองดูแลของ นพค.52 สนภ.5 นทพ. จำนวนเนื้อที่ 7 ไร่ 0 งาน 26 ตารางวา เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง จำนวน 1 หลัง และ โรงจอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนงบลงทุน เพื่อก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย และ เปิดให้บริการแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด เมื่อ วันที่ 5 ม.ค. 2556 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนงบลงทุน สร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 6 เตียง และ เปิดให้บริการเป็นหอผู้ป่วยพิเศษ เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2558 ซึ่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติแวดล้อมไปด้วยโรงพยาบาลทีมีขนาดใหญ่กว่าทำให้การการเติบโตทางด้านขนาดมีค่อนข้างจำกัด มีอัตราครองเตียง 60-70% ต่อปี แต่โรงพยาบาลได้คิดกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพมาพัฒนาเพื่อปรับระดับการเติบโตขององค์กรซึ่งที่ผ่านมากิจกรรมการพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพมีผลการดำเนินงานที่ประจักษ์อย่างชัดเจนตามลำดับ นับตั้งแต่เปิดบริการประชาชนจนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มีผู้อำนวยการ 3  ท่านคือ 

     1. นายแพทย์ภูวเดช  สุระโคตร พ.ศ. 2544 - 2549 

     2. นายฉัตรชัย      ขติฌานัง   พ.ศ. 2549 – 2563

     3. นางสาวปัจฉิมา หลอมประโคน  พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน