วิสัยทัศน์

บริการดี มุ่งมั่นพัฒนา ภาคีเครือข่ายเข็มแข็ง

 

พันธกิจ

1. บริการด้วยมาตรฐานวิชาชีพทั้งในด้านการป้องกัน รักษา ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนทุกคน

2. มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง

3. สร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

 

ค่านิยมองค์กร “CPKHOS”

C: Collaboration ทำงานแบบมีส่วนร่วม 

P : People centered ใส่ใจประชาชน

K : knowledge มีความรู้ 

 H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม มีคุณธรรม

 O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม

S : service mind การมีจิตมุ่งบริการ


ค่านิยมหลัก (Core Value)“CPKHOS” 

      C: Collaboration ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประสานการทำงานให้สอดคล้องกันทั้งภายในโรงพยาบาลและเครือข่ายภายนอก เพื่อให้เป้าหมายหลักร่วมกันขององค์กรสำเร็จ 

      P : People centered ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

      K : knowledge มีความรู้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และส่งต่อองค์ความรู้ 

      H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็นผู้อื่น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

      O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม/สิ่งใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

      S : service mind การมีจิตมุ่งบริการ หมายถึง บุคลากรให้บริการแก่ทุกคนที่มาติดต่อด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการให้บริการด้วยกัลยาณมิตร มีการประสานสัมพันธ์กันในองค์กร พร้อมใจบริการเพื่อความพึงพอใจผู้ใช้บริการ