การจัดทำประมวลจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563

 คลิปวีดิทัศน์ การจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม (Code of Ethics and Regulations) โดย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2562

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 การลงนามรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 

ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 บทความ เรื่อง "ประมวลจริยธรรม" โดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)