นางสาวปัจฉิมา หลอมประโคน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงษ์ (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 089-4230222