นางสาวปัจฉิมา หลอมประโคน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)